REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem http://smyczkowe.pl/ administrowany jest przez: M&C Marcin Chudziński, Serock - ul. Wyzwolenia 16, 86-120 Pruszcz, NIP 559-185-80-06.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep

 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://smyczkowe.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

  2. Właściciel – M&C Marcin Chudziński, Serock - ul. Wyzwolenia 16, 86-120 Pruszcz, NIP 559-185-80-06.

  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu

  4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

II Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

 • dostęp do sieci Internet;

 • adres poczty email.

 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://smyczkowe.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: imię i nazwisko, login, adres e-mail oraz hasło i adres dostawy za pomocą formularzy.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.


 4. W celu realizacji zamówienia przez Sklep, Klient ma możliwość dokonania zakupu z pominięciem rejestracji i logowania, wypełniając formularz „ Zamów jako gość” oraz akceptując treść niniejszego regulaminu.

 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

 • Dostępu do statusu oraz historii zamówień

 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,

 • udziału w promocjach i konkursach,

 • zamówienia Produktu, a także wskazania kilku adres dostawy i przy składaniu zamówienia wskazanie tego, na który ma być wysłana przesyłka

 • logowania się we wszystkich sklepach postawionych w systemie Tradoro podając ten sam login i hasło

 • zmienić swoje dane

 • zmienić swoje hasło

 • sprawdzić swoje zamówienia

 • całkowicie usunąć swoje konto

 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.

 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

IV Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Klienci na stronie Sklepu mają możliwość wyszukania Lutnika. Sklep podaje dane kontaktowe współpracujących Lutników, jednakże nie odpowiada za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązań pomiędzy Lutnikiem, a Klientem.

 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania lub pominięcie rejestracji podając dane w formularzu „Zamów jako gość”

 • wybór formy dostawy i płatności

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamów jako gość”

 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

 • akceptując zamówienie poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail Klienta.

 1. Klient zaznaczając zakładkę „Zamów jako gość” może wskazać inny adres wysyłki podając odpowiednie dane oraz wpisać.

 2. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

 3. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.

 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

 7. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

 8. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

 9. Sklep obsługuje tylko zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski. Dostawa poza teren Polski może zostać dokonana po uprzednim ustaleniu kosztów dostawy.

 10. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego po uprzednim ustaleniu warunków odbioru.

V Zmiany w zamówieniach

Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji "Zatwierdzam zamówienie".

VI Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • Dotpay

 • PayPal

 • Za pobraniem

 • Przelewem na wskazane konto bankowe

 • Gotówką przy odbiorze osobistym

 1. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

 2. Sklep przesyła faktury w formie elektronicznej po wyrażeniu zgody przez Klienta na wysyłanie faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) 

 3. W razie braku zgody Sklep wystawia faktury VAT w formie papierowej.

 4. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

 2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji "Zatwierdzam zamówienie".

VIII Dostawa.

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • Przedsiębiorstwo kurierskie UPS.

 • Poczta Polska.

 • Odbiór osobisty pod adresem: ul. Świecka 17, 86-111 Gruczno.IX Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdziała dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres M&C Marcin Chudziński, ul. Świecka 17, 86-111 Gruczno.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: M&C Marcin Chudziński, ul. Świecka 17, 86-111 Gruczno.

 3. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się TUTAJ.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • dostarczania prasy,

 • usług w zakresie gier hazardowych.

X Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres M&C Marcin Chudziński, ul. Świecka 17, 86-111 Gruczno poprzez:

Wysyłając wiadomość email.

Listownie.

lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Użytkownika formie.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.

XII Przepisy Końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://smyczkowe.pl/.

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.